Kvalitetspolicy

Vår verksamhet bygger på våra kunders och intressenters upplevelse av oss. Deras behov, krav och förväntningar är det som ska styra vårt arbete. Den kvalitet vi ger kunderna är ett mått på våra prestationer och det ska genomsyra hela vår verksamhet. Därför ska alla våra processer, vårt bemötande och arbetssätt kännetecknas av högsta kvalitet

– Vi ska förstå och tillgodose kunders behov
– Våra produkter och tjänster ska levereras i tid
– Vi ska överträffa kundens förväntningar
– Vi avsätter nödvändiga resurser för att säkerställa vår kvalitetsmålsättning
– Vi uppmuntrar alla våra medarbetare att vara kreativa i förbättringsarbetet och i kundernas upplevelse av vårt arbete
– Vi arbetar aktivt för att skapa goda relationer och ge den bästa servicen
– Vi följer de krav som Elsäkerhetsverket samt Eio ställer på oss
– Vi följer även i övrigt lagar, avtal och bestämmelser
– Arbetsplatsen ska vara säker och bra ur ett arbetsmiljöperspektiv

Miljöpolicy

Vi följer aktuell miljölagstiftning, regler, krav och normer. Vi förebygger och minskar miljöbelastningen från verksamheten genom ett systematiskt miljöarbete med en strävan mot ständiga förbättringar. Vi vill uppfattas som aktiva och trovärdiga i vårt miljöarbete både internt och externt.

– Ständiga förbättringar ska vara vägledande för oss i ett successivt utökat miljöarbete
– Våra medarbetare får kontinuerlig utbildning och information om aktuell lagstiftning och andra regler samt ges kunskap om konkreta aktiviteter och miljöförbättrande insatser för arbetets utförande
– Vi strävar efter att förbättra lönsamheten och effektivisera verksamheten utifrån miljöhänsyn
– Att vi följer den s.k. utbytesprincipen, vilken betyder att kontinuerligt byta ut äldre sämre fungerande teknik mot nyare och mer miljövänlig teknik och utrustning
– Att miljöarbetet följer den s.k. försiktighetsprincipen, vilket betyder att undvika riskfylld produktion eller verksamhet, och istället hitta säkrare arbetssätt och metoder
– Att vi ställer rimliga och relevanta miljömässiga krav på våra leverantörer och tar miljömässiga hänsyn vid större investeringar, exempelvis vid inköp av ny arbets- eller kontorsutrustning.
– Att vi lämnar sådant i verksamheten som låter sig återvinnas till återvinnings- och miljöstationer, exempelvis papper och kartong, batterier, el skrot, engångsglas etc